HAKKIMIZDA SEZAM NEZAM ILETISIM
ULUSLARARASI İSTANBUL İKTİSATÇILAR ZİRVESİ

Uluslararası İstanbul İktisatçİlar Zirvesi, dünya ve ülke gündeminde ön sİralarda yer alan iktisadi ve sosyal konularda bilimsel araþtİrmalarİn ve tartİþmalarİn geliþtirilmesine zemin hazİrlamak, ulusal ve uluslararasİ düzeyde iktisat alanİnda bilim adamlarİnİ ve bilimsel çalİþmalarİ teþvik etmek, özellikle genç araþtİrmacİlara bir bilimsel tartİþma zemini oluþturmak, ülke düzeyinde doðru, tarafsİz ve yol gösterici iktisadi ve sosyal politikalarİn belirlenebilmesine imkân veren nitelikli ve saygİn bir tartİþma platformu teþkil etmek amacİyla İstanbul İktisatçİlar Derneði’nin bilimsel bir etkinliði olarak tasarlanmİþtİr. Bu etkinlik, İ.Ü. İktisat Fakültesi ile iþbirliði içinde gerçekleþtirilmektedir.

Zirve Sayfasİ »

SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU

İstanbul İktisatçİlar Derneði, iktisat alanİndaki çalİþmalarİ ile “İktisadİn Duayeni”, yetiþtirdiði binlerce talebe ve öðretim üyesinden dolayİ “Hocalarİn Hocasİ", insan-İ kamile ulaþmayİ ve insan-İ kamillerden müteþekkil bir toplum oluþturmayİ misyon edinen davranİþ ve yaþantİsİ nedeniyle “Güzel İnsan” gibi payelerle anİlan, ülkesine ve milletine büyük hizmetleri olan, 9 Aralİk 2007 tarihinde kaybettiðimiz Prof. Dr. Sabahattin Zaim hocamİzİn eserlerini ve düþüncelerini yaþatmak, onun misyonunu üstlenecek nesillerin yetiþmesine fİrsat verecek çalİþmalar yapmak amacİyla Prof. Dr. Sabahattin Zaim Araþtİrma Merkezi'ni (SEZAM) kurmaya karar vermiþtir.

Sempozyum Sayfasİ »

 
ÝKDER - ÝSTANBUL ÝKTÝSATÇILAR DERNEÐÝ
Tel & Faks: +90 212 511 69 87
Hocagýyaseddin Mahallesi Þifahane Sokak No:18
Süleymaniye – Eminönü – Ýstanbul – TÜRKÝYE

ÝKDER | Copyright © 2018   Her hakký saklýdýr.